Risicogerichtheid in de praktijk – Twee veranderprocessen nader beschouwd

1 oktober 2015

Afgelopen jaar is de ‘Visie op risicogerichtheid’ gereedgekomen. Een landelijke visie die een integraal perspectief op risicobeheersing positioneert. Belangrijke aspecten daarin zijn onder andere een integrale en meervoudige benadering van risico’s,  differentiatie in verschillende soorten risico’s en acceptatie van risico’s in de samenleving. Ook een gedifferentieerde en andere samenwerking met burgers en bedrijven krijgt nadrukkelijk de aandacht. Om die visie werkend te krijgen, zullen veiligheidsregio’s veranderingen moeten doorvoeren in de samenwerking met partners, maar nadrukkelijk ook in het gedrag van de eigen professionals.

Veiligheidsregio’s werken aan een nieuwe invulling van hun rol vanuit die visie op risicogerichtheid. Op dit moment wordt op verschillende plekken invulling gegeven aan (delen van) die visie.  Wij[1] zijn daarnaar benieuwd en hechten belang aan de wijze waarop veiligheidsregio’s die veranderingen vormgeven. In dat kader hebben wij de veranderprocessen in twee verschillende veiligheidsregio’s beschreven en hierop gereflecteerd. Hierna staat dat weergegeven.

Risicogerichtheid in de praktijk-twee veranderprocessen nader beschouwd-versie 9-7-2015[1] Renee Linck (Renee Linck Advies) en Paul van Beers (Twynstra Gudde)