Diensten

Mijn organisatiekundige expertise ligt op de terreinen waar organisaties in verbinding met hun omgeving acteren: visievorming, strategieontwikkeling en samenwerken met partners. Mijn bijdrage ligt daarnaast in het duiden en vertalen van de laatste ontwikkelingen in de context van de organisatie naar relevante organisatie-inrichting, verandering of samenwerkingsvormen. Ik heb verstand van de laatste wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen in veiligheid, acute zorg en publieke gezondheid. Naast inbreng van organisatiekundige expertise lever ik daarmee mijn toegevoegde waarde voor de organisatie.

Afhankelijk van de vraag, kan ik in opdrachten verschillende rollen vervullen; adviseur, procesbegeleider, veranderaar, projectleider, expert of onderzoeker. Dat is ook zichtbaar in de opdrachten die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer.

Onderstaand treft u enkele opdrachten die ik uitvoer:

Programma Zorgcoördinatie in Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Ik ondersteun de partijen in het ROAZ-netwerk bij het opstellen van een programma rond zorgcoördinatie. Dat programma is gericht op het stimuleren van een beweging om meer gezamenlijke afspraken te maken zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.

Onderzoek lectoraat crisisbeheersing (IFV)

Tezamen met het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (lector Menno van Duin) heb ik onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen Rijksoverheid, Veiligheidsregio’s en partners in de aanpak van (bovenregionale) risico’s en wat nodig is om tot een gezamenlijke aanpak te komen rond risicobeheersing en crisisbeheersing.

Deze opdracht is afgrond.

Organisatieadvies inrichting toekomstige organisatie veiligheidsregio

Een veiligheidsregio werkt aan de inrichting van een nieuwe organisatie, waarbij de multidisciplinaire taken beter worden gepositioneerd in het netwerk van vele partners in de crisisbeheersing. Ik adviseer de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de realisatie van de nieuwe organisatie-inrichting. Daarbij denk ik mee over het ontwerp en de inrichting van het veranderproces.

Opdracht is afgerond.

Impactanalyse Omgevingswet en DSO

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor op een omvangrijke stelselwijziging die met de introductie van de Omgevingswet (2019) gepaard gaat. Tezamen met M&I/partners (informatiemanagementvraagstukken) heb ik een impactanalyse uitgevoerd en geadviseerd over de stappen, die de organisatie kan nemen om gereed te zijn voor deze veranderingen.

Deze opdracht is afgerond.